1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Postanowienia ogólne

Poniższe informacje przedstawiają prosty zarys tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można osobiście Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduję się pod niniejszym tekstem.

 

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiedzialny jest operator strony. Jego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są gromadzone poprzez dostarczanie nam przez Państwa informacji. Mogą być to na przykład dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego. Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Państwa pozwoleniem w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej poprzez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka internetowa, system operacyjny komputera oraz godzina wywołania strony internetowej. Date te są zapisywane automatycznie, kiedy tylko Państwo wejdą na naszą stronę.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia bezbłędnego funkcjonowania naszej strony. Inne dane mogą zostać wykorzystane w celu analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy jak i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia tych danych, jak i ich usunięcia. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Oprócz tego mają Państwo prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na przyszłość. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wyżej umówionych zagadnień, jak i w przypadku innych pytań, mogą Państwo także skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

W trakcie odwiedzania strony internetowej Państwa zachowania mogą zostać ocenione w celach statystycznych. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych witryn internetowych traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania przez Państwa z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można osobiście Państwa zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane są gromadzone, do czego są one wykorzystywane oraz w jakim celu są one gromadzone.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że transmisja danych w internecie (na przykład w przypadku komunikacji drogą elektroniczną poprzez wiadomość E-mail) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych osobowych przed osobami trzecimi nie jest w tym przypadku możliwa.

Informacje o organie odpowiedzialnym

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
Emons Spedition GmbH
Poll-Vingster Straße 107a
51105 Kolonia
Niemcy
Telefon: +49 221 98351-0
E-Mail: zentrale@emons.de

 

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub we współpracy z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania takich danych osobowych jak nazwiska czy adresy E-mail.

 

Ustawowy inspektor ochrony danych osobowych

W naszej firmie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Manuel Bohé
Concepture GmbH
Erlenstr. 13
77815 Bühl/Baden
Niemcy

Telefon: +49 (0) 7223/808479-0
E-Mail: datenschutzbeauftragter@emons.de

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniej wydaną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych przetworzonych do momentu cofnięcia zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i przypadku reklamy bezpośredniej

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na artykule 6 ust. 1 lit. E lub F RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją znaczące i zasługujące na ochotę powody do ich przetwarzania, które przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności lub jeżeli ich przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (prawo do sprzeciwu Art. 21 ust. 2 RODO).

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoby poszkodowane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich pobytu stałego, miejsca pracy lub miejsca, w którym zachodzi podejrzenie naruszenia przepisów.

Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

 

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby Państwa dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub automatycznie w ramach realizacji zawartej umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego i maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, będzie miało to miejsce tylko wtedy, jeśli będzie to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL lub TSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia czy zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony internetowej, stosujemy na tej stronie szyfrowanie SSL lub TSL. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że linia adresu internetowego przeglądarki zmienia sie z „http://“ na „https://“ oraz po symbolu kłódki w lini adresu internetowego przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywne, przesyłane przez Państwa do nas dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

Informacje, usuwanie oraz korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego uzyskania informacji na temat przechowywania Państwa danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorów, celu przetwarzania danych oraz, jeśli ma to zastosowanie, prawa do korekty oraz usunięcia Państwa danych osobistych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wyżej umówionych zagadnień, jak i w przypadku innych pytań, mogą Państwo także skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych ma zastosowanie w poniższych przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez Państwa dokładności przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania weryfikacji mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było lub jest prowadzone niezgodnie z prawem, zamiast ich usunięcia, mogą Państwo wnioskować o ograniczenie ich przetwarzania.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony i dochodzenia roszczeń prawnych, zamiast usunięcia danych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • W przypadku wniesieniu sprzeciwu na podstawie Art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć wagę Państwa oraz naszych interesów. Dopóki nie jest to pewne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzanie – poza kwestią ich przechowywania – tylko za Państwa zgodą lub w przypadku dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Uni Europejskiej lub jednego z państw członkowskich.

 

Sprzeciw wobec wiadomości reklamowych drogą E-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu obowiązkowo podanych danych kontaktowych w stopce redakcyjnej do przesyłania jednoznacznie nie pożądanych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania niechcianych informacji promocyjnych, takich jak wiadomości E-mail typu spam.

3. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „ciasteczek”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia użytkownika. Pliki cookie są przechowywane albo tylko na czas trwania sesji (tak zwane pliki cookie sesji) lub są zapisywane na stałe (trwałe pliki cookie) na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu przez Państwa wizyty na naszej stronie. Trwałe pliki cookie zostają zapisane na urządzeniu użytkownika, do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach wejścia na naszą stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być przechowywane także pliki cookie firm trzecich. Umożliwiają one nam oraz Państwu korzystanie z niektórych usług firm trzecich, na przykład pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych. Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych do obsługi niektórych funkcji strony internetowej, takich ja koszyk na zakupy czy wyświetlanie filmów. Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych, potrzebnych Państwu funkcji (funkcjonalne pliki cookie, takie jak funkcja koszyka na zakupy) lub w celu optymalizacji strony internetowej (pliki cookie do pomiaru oglądalności sieci) są zapisywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F RODO, jeśli nie została określona inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu techniczne bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie będzie miało miejsce tylko i wyłącznie na podstawie tej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. A RODO); zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookies i aby móc zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wykluczyć pliki cookie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli jednak wyłączysz funkcjonowanie plików cookie, funkcje strony internetowej mogą zostać ograniczone. Jeżeli pliki cookies będą wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celu analizy danych, zostaną Państwo poinformowani o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych i w razie potrzeby zostaną Państwo poproszeni o zgodę.

Pliki dziennika serwera

 

Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • System operacyjny urządzenia,
  • Adres URL.
  • Nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp,
  • Czas wysłania zapytania do serwera,
  • Adres IP urządzenia.

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się w oparciu o Art. 6 ust. 1 Lit. B RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być zarejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlecie nam Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, podane przez Państwa w tym formularzu dane, włącznie z danymi kontaktowymi, będą przez nas przechowywane  w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Państwa dane nie zostaną przekazane bez Państwa zgody. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Lit. B RODO, jeżeli Państwa zapytanie jest związane z wypełnieniem postanowień umowy lub jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym opracowaniu wystosowanego zapytania (Art. 6 ust. 1 Lit. F RODO) lub za Państwa zgodą (Art. 6 Ust. 1 Lit. A RODO), jeśli zostało wystosowane o nią zapytanie.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego był przechowywane, przestanie obowiązywać (na przykład po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie drogą elektroniczną E-mail, telefonicznie lub poprzez fax

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami drogą elektroniczną poprzez wiadomość E-mail, telefonicznie bądź faksem, Państwa zapytanie, włącznie z zawartymi w nim danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie u nas przechowywane i przetwarzane w celu opracowania Państwa zapytania.  Państwa dane nie zostaną przekazane bez Państwa zgody. Państwa dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 Lit. B RODO, jeżeli Państwa zapytanie jest związane z wypełnieniem postanowień umowy lub jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym opracowaniu wystosowanego zapytania (Art. 6 ust. 1 Lit. F RODO) lub za Państwa zgodą (Art. 6 Ust. 1 Lit. A RODO), jeśli zostało wystosowane o nią zapytanie.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego był przechowywane, przestanie obowiązywać (na przykład po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google  Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizowanie zachowań odwiedzających witrynę. Operator strony otrzymuje różne dane o użytkowaniu, takie jak wyświetlenia stron, długość pobytu na stronie, używane systemy operacyjne

i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookie czy odciski palców urządzenia). Informacje zbierane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym stronę odpowiednie reklamy w sieci reklamowej Google. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie w ustawieniach reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 

Okres przechowywania

Dane przechowywane w Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. Identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. Pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida) zostaną zanonimizowane po 14 miesiącach lub usunięte. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

Google Ads

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, jeśli użytkownik wpisze określone wyszukiwane hasła za pomocą Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. Dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań) (targetowanie do grupy docelowej). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do ​​wyświetlenia naszych reklam i ile reklam prowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów.

 

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google możemy my i Google rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski w naszej witrynie są klikane, jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te służą do tworzenia statystyk konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których możemy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sama firma Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

Śledzenie konwersji Google jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

 5. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. To daje Google wiedzę, że dostęp do tej witryny uzyskano za pośrednictwem Twojego adresu IP.

Google WebFonts są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. eCommerce i dostawcy płatności

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do ustanowienia, projektowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

 7. Usługi własne

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy Ci możliwość aplikowania do nas (np. e-mailem, pocztą lub przez formularz zgłoszeniowy online). W dalszej części poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zebranych podczas procesu rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Twoje dane są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli prześlesz nam aplikację, będziemy przetwarzać Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), O ile będzie to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (generalne zawarcie umowy) oraz – jeśli wyraziłeś na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które zajmują się przetwarzaniem Twojego wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia przesłane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie § 26 BDSG-nowy oraz Art. 6 ust. 1 lit. b RODO przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy złożyć Ci oferty pracy, odrzucić oferty pracy lub wycofać Twoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Ciebie danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy aby były u nas przechowywane od momentu zakończenia procesu rekrutacji (odrzucenie lub wycofanie zgłoszenia). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacyjne są niszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów weryfikacji w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie obowiązywać.

Dłuższe przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli wyrazisz odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli istnieją prawne obowiązki przechowywania, aby zapobiec usunięciu.

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie przedstawimy Ci oferty pracy, możesz mieć możliwość dołączenia do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji są przekazywane do puli kandydatów, aby skontaktować się z Tobą w przypadku odpowiednich wolnych miejsc.

Przyjęcie do puli kandydatów następuje wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z trwającym procesem aplikacyjnym. Osoba zainteresowana może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte, chyba że istnieją prawne podstawy przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte najpóźniej dwa lata po wyrażeniu zgody.

Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych 

Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych

Utrzymujemy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Google+ itp., mogą generalnie kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, jeśli odwiedzasz ich witrynę internetową lub stronę internetową ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciski lub banery reklamowe). Odwiedzając nasze witryny w mediach społecznościowych, uruchamianych jest wiele procesów przetwarzania związanych z ochroną danych. Szczegółowo:

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednak w pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być również rejestrowane, jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w odpowiednim portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są zbierane np. Za pomocą plików cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym lub poprzez zapisywanie Twojego adresu IP.

Na podstawie zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane wewnątrz i na zewnątrz odpowiednich witryn społecznościowych. Jeśli masz konto w odpowiedniej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy dalsze operacje przetwarzania mogą być zatem wykonywane przez operatorów portali społecznościowych. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

 

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. Zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odpowiedzialność i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzasz jeden z naszych serwisów społecznościowych (np. Facebook), wraz z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiadamy za procesy przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Zasadniczo możesz skorzystać z przysługujących Ci praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz reklamacji) my, jak również dochodzić działań operatora danego portalu społecznościowego (np. przeciwko Facebookowi).

Zwracamy uwagę, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Nasze opcje zależą w dużej mierze od polityki firmy danego dostawcy.

 

 

Okres przechowywania

Dane zbierane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania, poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są zapisywane przez operatorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

 

Sieci społecznościowe w szczegółach Facebook

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook posiada certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA.

Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych (aneks do administratora). Niniejsza umowa określa, za jakie operacje przetwarzania danych odpowiadamy my lub Facebook, gdy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku. Umowę można wyświetlić pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Możesz niezależnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Mamy profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Szczegółowe informacje o tym, jak obchodzą się z Twoimi danymi osobowymi, znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875

 

 

XING

Mamy profil na XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegóły dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

Indeed

Mamy profil w firmie Indeed. Dostawcą jest Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irlandia, CRO. Szczegółowe informacje o tym, jak postępują z Twoimi danymi osobowymi, można znaleźć w oświadczeniu firmy Indeed o ochronie danych:

https://de.indeed.com/legal?hl=de

 

HeyJobs

Mamy profil w HeyJobs. Dostawcą jest HeyJobs GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin. Szczegółowe informacje o tym, jak obchodzą się z Twoimi danymi osobowymi, znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych HeyJobs:

https://www.heyjobs.co/de– datenschutzerklaerung /? gclid = EAIaIQobChMIrduKsqz03AIVDM53Ch328weUEAAYASA AEgJe1vD_BwE